Древні святині Волинського Полісся

Древні святині Волинського Полісся
300 грн / 1 день
замовити тур

повернутися
20.10.2018


06:30 – збір групи.

 07:00виїзд зі Львова.

 Екскурсія буде проходити за маршрутом: Свято-Успенський чоловічий монастир – Святогорський Зимненсь­кий жіночий монас­­тир – Володимир-Волинський – Миколаївський чоловічий монастир – Свято-Стрітенський жіночий монастир – Хрестовоздвиженський чоловічий монастир – Свято-Троїцький жіночий монастир – Луцьк.

 Під час екскурсії Ви дізнаєтесь про чудотворні ікони Матері Божої, де протягом віків було зафіксовано сотні чудесних випадків зцілення і благодатної допомоги Пресвятої Богородиці, які не припиняються й понині; про виняткову, наукову, архітектурну і мистецьку цінність спадщини Володимир-Волинського; про древні храми та монасти­рі Волинського Полісся.

Побачите:  споруди архітектурного комплексу монастирів (собори, храми та ін.); споруди архітектурних комплексів славетних міст  Володимир-Волинський та Луцьк; древні печери з храмом преподобного Варлаама Печерського; святий колодязь, викопаний преподобним Варлаамом Печерсь­ким.

Зможете приложитися до: чудотворних ікон Божої Матері «Святогорська-Зимненська»; шанованих ікон «Успіння Матері Божої» (Києво-Печерська); «Холмської», «Іверська», «Скоропослушниця», «ікон з частками мощів святителя Миколая Чудотвор­ця, святого праведного Іоанна Руського Сповідника, великомученика Пантелеймона; ковчега з частинками святих мощів преподобних отців Києво-Печерських та інших святих угодників Божих;  розп’яття з іконописним зображенням Христа (кінець XІV ст.);

Спробуєте освячених проскур; наберете з джерел святу воду, а та­кож відвідаєте печери, де жив преподобний Варлаам Печерсь­кий.

 1 день

 09:00 – Прибуття на тери­то­­рію Свято-Ус­пе­нсь­кого чоловічо­­го мо­на­с­ти­ря (с. Низкі­ни­чі). Свято-Успен­сь­кий чолові­чий мо­на­с­­тир, заснова­ний в 1643 р. Зас­новни­ком оби­те­лі є відо­мий  держав­ний діяч та православ­ний меценат, Ки­їв­­ський воєвода Адам Кисіль. Він збудував за своє життя п’ять монастирів і лише Низкіницький зберігся до нашого часу. У цьому монастирі знаходиться список чудотворної Києво-Печерської ікони Успіння Божої Матері, вона розміщена над Царськими воротами Успенського храму і опускається для поклоніння віруючих. Цей образ один із найбільше шанованих святинь обителі. Також спеціа­ль­но для обителі виготовлена та привезена сюди у вересні 2003 ро­ку копія Холмської ікони Божої Матері.

 11:00 – Далі вирушаємо в Свято-Успенський ставропігійний Святогор­сь­кий Зимненський жіночий монастир (с. Зимне). Одним із семи чудес Во­ли­ні та перлиною Православ’я  являє­ться Зимненський Свято-Успенсь­кий Святогорський жіночий монастир – найдревніший на теренах історичної Київ­сь­кої Русі та найдавніший в Україні. В кінці XI ст. зустрі­чає­ть­ся перша згадка про мо­нас­тир та його печери. Зна­ходиться там  велика свя­­­­­­­ти­­­­ня – Зимненська ікона Божої Матері, до якої тисяча­ми прибі­га­ють паломники з різних куточ­ків України та за­кордону. Протя­гом віків було зафіксовано сот­ні чудесних випадків зці­лення і благодат­ної допомоги Пресвя­тої Бо­го­­ро­диці, явлених від цієї ікони, які не припиняються й понині. Збе­рігся також святий коло­дязь, викопаний преподобним Варлаамом Печерським, який зна­ходи­ться на березі р. Луги, недалеко від мо­на­стиря.

 13:00 – Вирушаємо до Свято-Успенського кафедрального собору (м. Володимир-Волинський).

Храм є пам’яткою сакральної архітектури ХІІ ст. Успенський Собор у Володимирі Волинському, збудова­ний волинським кня­зем Мстиславом Ізя­с­­ла­ви­­чем 1160 р. Це єдина па­м’ят­­ка на Волині, що дійш­ла до нас із ча­сів Київської Русі. Сьо­­­годні він розта­шо­ваний у са­­­мому центрі міста Володи­ми­ра-Волин­сь­­кого по­­руч із древ­німи мі­ськими вала­ми. Ра­зом з єпископ­сь­ким будинком і дзві­ницею скла­дає своєрідний ком­­плекс так званого «замочку» — укріпле­ної ре­зиденції волин­сь­­ких єпископів. У цьо­му храмі знаходяться шановані ікони Божої Матері «Братська» та Почаївська, древній Хрест-Голго­фа (XIV століття), а також ковчег з часткою мощів священному­ченика Фаддея (Успенського), єпископа Володимир-Волинського. Давню велич Воло­ди­мир-Волинсько­го засвід­чують унікальні пам’я­т­ки істо­рії й архітектури, що збереглися в місті, тому варто провести екскурсію по місту, аби краще знати історію на­шого краю. Обід.

15:00 – Переїзд до Миколаївського чоловічого монастиря (с. Мільці). Пам’ятка архітектури та культури. За переказами, монастир засно­ва­ний монахами Верб­ського монастиря, де пе­р­ша письмова згад­ка про цей монастир датується 1522 роком і розповідає про те, що він є родинною обител­лю князівського роду Сан­­гушків. Основою мо­­настирського комплек­су  є Миколаївська цер­к­­ва і дзвіниця — пер­ші та найбільш древні спору­д­­ження комплексу (1542 р.),  що розташо­ва­ні на самому березі ріки Ту­р’я, біля східної ме­жі мо­настирського под­вір’я, яка була збудована в середині XVІ ст. на місці більш давньої дерев’яної. Храм побудований у візантійському стилі з притаманни­ми даній місцевості особливостями, був мисте­ць­кою і архітектур­ною перлиною поліських зодчих. На сьогоднішній день монастир від­відує багато паломників, щоб вклонитися дре­вньому чудотворно­му образові Святого Миколая та Богородиці на Престолі.

 19:00 – Приїзд у Свято-Стрітенс­кий Михнівський жіночий мона­с­­­тир. Монастир був заснова­ний в 1642 р., як чоловічий. Зас­нов­ник монастиря – пра­во­славний козацький старши­на Філон Яло­­ве­ць­кий. Пізніше монастир був за­хопле­ний ка­толиками. В 1795 р. Свято-Стрі­тенська цер­к­ва (пам’ят­ник архітектури 1642 року) бу­ла по­ве­рнута православним, але мо­настир був відродже­ний лише у травні 1996 р. У 1998 році на території монастиря збудований Свято-Покровський до­мовий храм разом з триповерховим житло­вим кор­пусом і Свято-Петро-Павлівський собор освячений у 2007 році.  Нез­важаючи на скрутне сьогодення, люди невпинним пото­ком ідуть у цей духовний квітник за порадою, молитвою і духов­ною підтримкою.  Вільний час. Вечеря і ночівля на території монастиря.

2 день

05:30 – Виселення з готелю.

06:00 – Ранкове Богослужіння у Свято-Стрітенському Михнівському жіночо­му монастирі. Вільний час.

09:00 – Вирушаємо до Хресто­воздвиженського чоловічого монастиря (с. Старий Чорто­рий­­ськ). Згідно з історични­ми даними Хресто-Воздви­женський собор був зас­но­ваний у ХІІ ст. правос­лав­ними князями Чортори­й­­­сь­кими. У першій полови­ні ХVII ст. в с. Чорторийськ з міс­течка Колки переїхали до­мініканські монахи і зас­нували свій католицький мо­­на­стир, який у першій половині ХІХ ст. перестав існувати. З по­чат­ком колективізації атеїсти перетворили собор на зерносховище і він поступово занепав, а від червня 1997 р. заснований як Хресто­воздвиженський чоловічий монастир.

13:00 – Переїзд до Свято-Трої­ць­кого жіночого монастиря (с. Старосілля). Монастир роз­та­­шу­­вав­ся серед лісу за два кі­лометри від села Ста­ро­­сіл­ля, що в Маневицько­му районі, на території ра­ні­ше засекреченого війсь­ко­­вого містечка, яке було од­ним з місць дислокації ра­­кетних військ Збройних сил. Всередині храму можна приложити­ся до іко­ни святої Марії Магдалини, ковчегу з мощами 50-ти святих Божих угодників, Іверської ікони Божої Матері, яка була написана на Афо­ні спеціально для старосільського монастиря. Обід.

16:00 – Прибуття в Свято-Покровську церкву (XVII-XVIII ст.), одна із двох збережених православних церков Луцька королівського пе­ріо­ду історії; пам’ятка архітектури національного значення. Історія Пок­ровської церкви досить заплу­та­на і належним чином не систе­ма­тизована. Версії про її заснуван­ня, від­будови і перебудови є дуже різні. Первіс­на мурована Покро­в­­сь­ка церква була за­с­­нована литовсь­ким князем Вітовтом ймо­вірно в  XV ст.  То­чне да­тування дру­го­го ка­­м’яного храму не­ві­­до­ме, скорі­ше за все його можна від­­нести до кінця XVII – по­­чатку XVIII ст., адже споруда носи­ла оборонний харак­тер і мала бійниці. У 1873-1876 була здійс­не­на перебудова хра­­му, під час якої до нього була прибудо­вана дзвіниця. Перебудо­ва значно змінила архітектуру споруди і на­­да­ла їй рис псевдорусь­кого стилю. У 1881 церкву розписали, а у 1887 в ній був споруд­жений новий іконостас.

Оглядова екскурсія по місту Луцьк. Вільний час.

Відвідаємо головний туристичний об’єкт Луцька – середньовічний замок XIV ст., який по­сів перше місце у категорії “зам­ки” Всеукраїнського кон­курсу “Сім чудес Украї­ни: замки, па­лаци, форте­ці”. Істо­рія замку налічує близько шес­тис­та ро­ків – ще у 1340-1384 роках ве­ли­кий ли­тов­ський князь Любарт розпо­чав будів­ництво цієї фор­теці, але пов­ніс­тю за­дум був втілений лише у 1430-1452 рр. за часів правління князя Свидригайла. Навіть сьо­годні можна про­слідкувати як готи­ка змінюється па­нуючим на той час у Європі ренесан­сом, незважаю­чи на те, що будівницт­во здійснювало­ся за єди­ним задумом.

19:00 – виїзд до Львова.

22:00 – прибуття до Львова.

Вартість туру 300 грн. 

У вартість входить:

  • проїзд комфортабельним автобусом єврокласу.
  • екскурсії по монастирях та церквах, пам’ятках архітектури за маршрутом.
  • Супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування. 

ДОДАТКОВО оплачуються: власні витрати, харчування, вхідні квитки.

Примітка: так як усі ці святині – це закриті релігійні установи, то на їх території діють певні правила:

– необхідно мати зовнішній  вигляд, згідно християнської моралі: жінки – хустини та спідниці нижче коліна (хустини і спідниці можна взяти напрокат), чоловіки – не в шортах та майках.

– забороняється палити, лаятися, фотографуватися в обнімку.

З собою бажано мати: порожню пляшечку для набору святої води, зруч­­не взуття та одяг по погоді.